Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Digital strategi

  Foretningsutvikling drevet av teknologi og digitalisering

  Gjennom erfaring og markedsundersøkelser innen digital strategi vet vi hva som skiller vinnere fra tapere. Vi vet at overraskende mange beslutninger om digitale initiativer er basert på magefølelse og bekymring for å bli hengende etter. Mer enn to tredjedeler av B2B-selskaper i Acandos markedsundersøkelser hevder å ha utfordringer knyttet til digitaliseringen av kundemøtet. Samtidig er det klare ledere og hardt arbeidende vinnere på området.

  Hovedpoenget med en digital strategi er å forstå hvilke utfordringer og muligheter digitalisering skaper. Noe forenklet er utgangspunktet enten at teknologisk utvikling har skapt nye muligheter og alternativer, eller at markedsendringer og kundens forventninger tvinger frem endringer. Uansett vil valget av en digital strategi handle om forretningsmodeller, produkter, økosystemer, kanaler, effektivitet, kultur, teknologivalg og mye mer.

  En digital strategi kan enten være en del av tradisjonell, mer altomfattende strategi, eller separat. Uansett hvilken variant man velger, er det viktig at strategien integreres med resten av selskapets strategier. I prosessen med å utvikle forretnings- og kundeforhold, hjelper vi våre kunder til å gjøre det rette valget for fortsatt å skape vekst og bedre effektivitet. Vi tilbyr råd og veiledning i det utfordrende arbeidet med den digitale forandringsreisen.

  Tradisjonell metode, tilpasset den digitale verden

  Vi støtter deg for å oppnå økt lønnsomhet og høyere effektivitet

  Mye av metodikken vi benytter oss av, stammer fra tradisjonell strategiutforming, men vi bruker betydelig mer tid på scenarioutvikling. Gjennom å kartlegge eksterne driverne, se på aktørbildet også utenom de tradisjonelle verdikjedene og analysere intern modenhet får man et godt grunnlag for å ta valg som kan bygge en konkurransedyktig virksomhet. Man får faktabasert grunnlag som kan benyttes til å gjøre riktige strategiske beslutninger både på kort og lang sikt. Typiske leveranser fra et strategiarbeid vil være strategiske opsjoner og retning, strategiutvikling og -formulering, og strategisk målbilde og veikart.

  Vi har erfaring med strategiske oppdrag i mange forskjellige bransjer, for globale, nordiske og lokale aktører i forskjellige størrelser, for kunder i B2B og B2C-virksomheter, og for kunder som har kommet langt i digitaliseringen, og de som nettopp har startet. Uansett forutsetninger har vi verktøy og modeller som gjør det mulig å forstå utfordringene og hjelpe våre kunder til å sette sin egen digitale agenda.

  Hva hjelper vi våre kunder med?

  Technology-driven innovation & digital strategy 

  I Norge har Acando etablert et unikt miljø for teknologidrevet innovasjon, med kapasitet og kompetanse til å arbeide med disruptiv teknologi i hele verdikjeden fra strategisk innsikt, til strategiformulering kombinert med prototyping og proof-of-concept i vårt eget labmiljø. Dette gjør at vi kan kombinere helt sømløst både strategiarbeid og praktisk iterativt arbeid, noe som igjen gjør at vi systematisk og med en forretningsmessig vinkling kan eksperimentere med innovasjon og ny teknologi.

  Vi har spisskompetanse innen autonom transport og er et av Norges fremste miljø innen Smarte Byer, hvor vi har blitt trukket frem av Samferdselsministeren som en ledende innovatør i Norge. Vi har vårt eget labmiljø innen Industriell Internet of Things og Industry 4.0 for å simulere og bygge prototyper. Vi har også et av Norges største fagmiljø innen advanced analytics, som omfatter temaer som maskinlæring, kunstig intelligens og deep learning.

  Vi bistår med å identifisere og evaluere strategiske alternativer for videre utvikling av bedrifter og virksomheter. Vi bistår i utviklingen av strategier for digitale forretnings- og virksomhetsmodeller, digitale tjenester og produkter, teknologi, digital distribusjon & kanaler. Ved å kombinere kompetanse om teknologi med god bransje- og forretnings-/virksomhetsforståelse, tilfører vi våre kunder merverdi, realiserer deres potensial og styrker deres konkurransekraft.

  Market-driven innovation & digital strategy

  For mange av våre oppdragsgiver er det markedsendringer og kundens forventninger som tvinger frem forandring. En verden i endring krever nye måter å tenke på. Vår tilnærming til strategi basert på service design setter individet i sentrum uansett hvilken rolle de har; kunde, ansatt, bruker eller kjøper.

  Måten virksomheten møter kundene endres raskt, blir fragmentert og samtidig mer sammenhengende. Fremtidig virksomhet foregår på mange plattformer hele dagen over hele verden. Global konkurranse gjør det ikke nok å bare overleve uten å bli en vinner.

  Gjennom markedsundersøkelser vet vi at et flertall av store selskaper mener at innovasjon av ulike typer er det viktigste for overlevelse og vekst i den digitale verden. Det er mange eksempler på stabile bransjer som har endret seg på grunn av innovasjoner og nye tjenester.

  Å utvikle egen evne til å innovere er en måte å møte dette behovet på. Arbeid med serviceutvikling er et eksempel på dette. Acando tilbyr analyse, råd og ledelse innen digital innovasjon samt forretningsinnovasjon ved å analysere og utvikle kundereiser og tilby porteføljer med tjenester og nye produkter. Sammen med kunder i alle næringer har vi utviklet helt nye konsepter og forretningsmodeller.

  Kundereferanser

  • Utredning av selvkjørende teknologi

   Stor norsk aktør i bilbransjen. Utredning av hvordan selvkjørende teknologi endrer den eksisterende forretningsmodellen. Konkurrentanalyse, strategiske opsjoner, business case, forretningsplan og strategisk veivalg for på sikt å etablere eget selskap for å posisjonere seg.

  • Autonome Transportløsninger for Posten Norge

   Eksternanalyse Autonome Transportløsninger. Prosjektet kartla modenhet for autonomi for seks fokusområder for Posten Norge. Det ble vurdert hvordan ny teknologi for Posten kan sørge for kostnadsreduksjon, økte inntekter og samtidig øke kundetilfredsheten.

  • Forretningsdrevet IT-strategi for merkevareleverandør (Orkla)

   Virksomheten hadde behov for å utforme en strategi for IT-funksjonen som støtter opp under den strategiske utviklingen både i konsernet og i bransjen. Acando ble engasjert til å utvikle strategien omfattende digitale trender for industrien, analyserehvilke konsekvenser disse kunne få, nødvendige kapabiliteter i IT-funksjonen for å møte utviklingen, sourcing av tjenester både eksisterende og nye, hensiktsmessig forretningsmodell og organisering av IT-funksjonen (globalt), samt samhandling med de enkelte forretningsområdene. Prosjektet ble gjennomført med utstrakt involvering av hele IT-ledelsen gjennom et antall workshops, samt flere forankringsmøter med representanter fra konsernledelsen.

   Resultatet var et forankret målbilde for IT-funksjonen på 3-5 års sikt, samt konkret utforming av handlingsbare strategiske initiativ for å realisere målbildet. Den eksterne analysen ga innspill til konsernledelsen i strategiprosessen for bedre innsikt i mulige scenarier og konsekvenser digitalisering vil ha både for egen forretning og bransjen generelt.

  • Digital strategi for forsikringsaktør (Norwegian Broker)

   Virksomheten innså at digitalisering og nye aktører vil utfordre og endre forsikringsbransjen i løpet av de nærmeste årene. Deres ambisjon er å være en ledende aktør i denne omstillingen. Acando ble engasjert av toppledelsen for å bistå i utviklingen av en ny digital forretningsstrategi og en innovasjonsstrategi, med fokus på en bred strategisk analyse av forsikringsbransjen og hvordan digitalisering vil påvirke hele verdikjeden.

   Sammen med en analyse av nåsituasjonen i virksomheten, dannet Acando sitt arbeid grunnlaget for at virksomheten kunne formulere og vurdere sine strategiske opsjoner for utvikling og posisjonering i en digital fremtid.

  Trygve Bjørnstad trygve.bjornstad@acando.no +47 479 00 153