Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Arkitektur

  Endringsdyktighet og informasjonsmangfold

  Acando har sannsynligvis Norges største og sterkeste arkitekturmiljø med et samlet team på mer enn 60 arkitekter. De fleste har master- eller doktorgrad innen IT eller andre relevante fag, og 10 til 20 års relevant erfaring fra både offentlig og privat sektor. Acandos arkitekter er tungt inne i digitaliseringen av de fleste offentlige etatene. 

  Hva er arkitektur?

  De to viktigste suksessfaktorene for virksomheter i dag er endringsdyktighet og kapitalisering på data.

  «Alt henger sammen med alt», heter det. Arkitektens oppgave i en organisasjon eller et prosjekt er å beskrive og kommunisere hvordan alt henger sammen med alt og hvilke hensyn som må tas for å sikre at komponenter utfyller hverandre til en fungerende helhet. Arkitektur dreier seg om å se hele bildet, enten det er å male de store linjene med bred pensel eller å dykke ned i tekniske detaljer og avhengigheter. Våre arkitekter henter frem eller bygger opp strukturerte situasjonsbeskrivelser av nåsituasjon, målbilde eller veien mellom disse. Dette bidrar til oversikt, kontroll og informerte beslutningsprosesser i ulike lag av virksomheten. Det sikrer at løsningene spiller sammen i en helhet som ivaretar virksomhetens behov og ambisjoner. 

  Arkitektur bidrar til at endringsdyktighet hensyntas i alt fra forretningsmodeller, arbeidsprosesser og informasjonsflyt til systemer og infrastruktur. Arkitektur bidrar tilsvarende til at beslutningstakere og forretningsprosesser har tilgang til riktig og relevant informasjon satt sammen fra et bredt spekter av datakilder.

  Hva hjelper vi kundene våre med? 

  Virksomhetsarkitektur for endring

  Med en eskalerende endringstakt må man tenke nytt om metoder og ambisjoner for arkitekturarbeid.

  De siste tiårene har pendelen svingt fra forretningsdrevet skreddersøm til teknologidrevet standardisering tilbake til brukersentrert fullstack-utvikling. I et fremtidsperspektiv mener Acando at det er viktig å ha løsninger og forretningsmodeller som er robuste mot endringer både i leverandør- og konsumentdimensjonen. Det betyr at man utvikler stadig flere sentraliserte plattformarkitekturer der verdien fra et mangfold av underleverandører tilgjengeliggjøres på en generisk plattform som støtte til et mangfold av tjenestetilbydere. Denne modellen har allerede vist seg å være en forutsetning for levedyktige forretningskonsepter i den endringstakten vi nå er vitne til. Acandos virksomhetsarkitekter bidrar til å identifisere hvor kundens virksomhet passer inn i et slikt bilde og hvilke tilpasninger det krever fra organisasjon, teknologi og forretningsmodell for å etablere seg i den identifiserte rollen som underleverandør, plattformaktør eller tjenesteprodusent.

  Morgendagens informasjonsarkitektur

  Fokuset er flyttet til nye forretningsmodeller basert på åpne og delte data.

  Tingenes internett, store data, ustrukturerte data, åpne data, lærende systemer og kunstig intelligens bringer en spennende og tidligere ukjent dimensjon til hvordan selskaper må forholde seg til data og informasjon. Fokuset for informasjonsarkitektur har flyttet seg fra virksomhetens egne data som skulle samles, beskyttes og kvalitetssikres, til et informasjonsmangfold der interne og eksterne datasett skal samhandle som underlag for analyse og prediksjon. Der informasjonsarkitektur tradisjonelt har vært forbundet med datamodellering, data governance, og integrasjoner, er det i tiden som kommer ikke lenger et kappløp om å beskytte sine data, men minst like mye å åpne opp for synergier og nye forretningsmodeller basert på åpne og delte data.

  Acandos arkitekter og utviklere omfatter eksperter på alt fra klassisk datamodellering via semantisk web og elastisk søk, til sensor- og styringssystemer (også kjent som industri 4.0). Fellesnevneren er at disse fagområdene genererer og bruker data på nye måter som muliggjør nye forretningsmodeller og endrer forutsetningene for verdiskapning.

  Løsningsarkitektur

  Acandos metodikk rundt løsningsarkitektur er sterkt forankret i prinsippet om sporbarhet. Det vil si at alle løsningskomponenter må kunne eksplisitt spores tilbake til det behovet de bidrar til å adressere. Løsningsarkitektene jobber i ulike lag av arkitekturen fra design av forretningsmodell og organisasjon til valg av tekniske løsningsmønstre i en utviklingsaktivitet. I en verden hvor endringstakten øker er det stadig viktigere å bygge modulære løsninger med lavest mulig endringskost. Acandos arkitekter har lang erfaring med å designe løsninger som gir effektiv forvaltning, minimerer teknisk gjeld og som utnytter mulighetsrommet i ny teknologi.

  Sikkerhetsarkitektur

  Sikkerhet handler om reduksjon av risiko.

  Acandos sikkerhetsarkitekter jobber ikke bare med sikring av selve informasjonen, men også både tekniske, organisatoriske og menneskelige risikofaktorer og hjelper kundene å bygge robuste tilpassede prosesser og mekanismer for å minimere sin risikoeksponering.

  Parallelt med åpningen og berikelsen av data kommer innskjerpede krav til kontroll og bevissthet f.eks. rundt håndtering av personopplysninger (GDPR). I tillegg til mer tradisjonelle oppdrag, vil Acandos informasjonsarkitekter bidra til å navigere i det fremtidige landskapet av åpne og rike data for å løfte kundene inn i neste generasjons økosystem uten å gå på akkord med sikkerhet, konfidensialitet og myndighetskrav.

  Tverrfaglig arkitekturmetodikk

  Arkitektur handler om å se hele bildet. Noen ganger er det snakk om hele informasjonslandskapet, andre ganger en applikasjonsportefølje eller en infrastrukturplattform.

  Acandos arkitekter bidrar til forståelse av kompleksitet i alle lag av forretningen.

  Vi har en pragmatisk innfallsvinkel til arkitektur der forretningsverdi er viktigere enn formell metodikk samtidig som vi har teoretisk forankring i metoder og rammeverk som sikrer konsistens og kvalitet i leveransene. Acando har utviklet en pragmatisk metodikk for arkitekturarbeid med utgangspunkt i konsepter fra TOGAF og andre stardarder. Men det er kundens forretningsbehov som står i fokus og som definerer hvilken metode, hvilke formater og hvilken spisskompetanse som er best egnet for å bidra til ønsket forretningsverdi fra et arkitekturoppdrag.

  Kundereferanser

  • Digitalisering av offentlig sektor

   Acandos arkitekter er sentrale i digitaliseringen av offentlig sektor, og våre erfarne arkitekter er tungt inne i hele 13 etater som blant annet NAV, Politiet, Statens Vegvesen, Skatt og i helsesektoren. Vi bistår med alt fra strategisk kompetanse fra våre virksomhetsarkitekter, via informasjonsarkitektur og sikkerhetsarkitektur, til dyp teknisk kompetanse hos systemarkitektene.

   Ofte er vi innleid med spisskompetanse og fungerer som kundens arkitekter i deres prosjekter. Gjennom vår brede kompetanse bidrar vi også til bedre dialog mellom etatene, både uformelt og på oppdrag fra våre kunder.

  Vil du vite mer?

  Trygve Bjørnstad trygve.bjornstad@acando.no +47 479 00 153